Akce K - Prolog Číhošťský zázrak Proces Machalka a spol. Duben 1950 Ženské řeholní řády

Akce K

Prolog

V únoru 1948 se v Československu chopila moci komunistická strana. Okamžitě zahájila kroky k likvidaci svých odpůrců a nepřátel. Církev a řády přišly na řadu jako první.  

Zákony z října 1949 (tzv. „církevní zákony“) podřídily církve státní moci. Byl zřízen Státní úřad pro věci církevní (SÚC), který dohlížel na fungování církví, uděloval státní souhlas pro vykonávání duchovenské služby a hospodaření církví podřídil státu. Tím se státu podařilo zajistit si vliv na katolické duchovenstvo a jeho službu v pastoraci. Zbývala však ještě jedna složka katolické církve, která nemohla zůstat bez povšimnutí: mužské a ženské řeholní řády a kongregace. 

Řeholní komunity, jejichž členové jsou vázáni řeholními sliby, mají v systému církve svoje zvláštní postavení a specifickou organizační strukturu, která je zpravidla nezávislá na diecézních biskupech. Na základě výše zmíněných tzv. církevních zákonů mohl stát omezit působení řeholníků – kněžích, kteří by nedostali státní souhlas. Ale v případě řeholních bratrů bez svěcení a početného množství řeholnic neměl stát nástroj, jak jim zabránit, aby žili v řeholní komunitě svého řeholního zasvěcení, dodržovali řeholní sliby chudoby, čistoty a poslušnosti. 

Mnozí řeholníci (např. dominikán Silvestr Maria Braito, jezuita Adolf Kajpr a mnozí další) se aktivně podíleli na vydávání časopisů, s jejichž názorovou orientací státní moc nemohla souhlasit. Řeholníci (redemptoristé, jezuité a další) pořádali lidové misie, věnovali se například výchově mládeže. Podobně se řeholnice věnovaly službě v nemocnicích, působily v sociálních ústavech (domovy a útulky pro sirotky, tělesně či duševně postižené atd.), provozovaly školy a internáty zvláště pro dívky.

Z dobového tisku

Vztah státu a církve je možné sledovat v denním tisku.

Není a nikdy nebylo těžké vysledovat, kde se sbíhají nitky, dirigující zločinnou, protilidovou činnost církevních řádů. Již v době inkvisice se zřetelně ukázalo, že Vatikán je centrem všech řádů a klášterů, že odtud vycházejí direktivy, jimiž řády řídí svou činnost."

Kláštery a církevní řády – střediska protistátní činnosti. Rudé právo: Ústřední orgán Komunistické strany Československa. Praha: Komunistická strana Československa, 2. 4. 1950, 30-31(79). s. 5. Dostupné také z: http://www.digitalniknihovna.cz

„Kongres zdůraznil v resoluci, že se Vatikán stal hnízdem mezinárodních intrik, namířených proti zájmům lidu a zvláště slovanských národů.“

Ruská pravoslavná církev odsuzuje válečné pletichy Vatikánu. Rudé právo: Ústřední orgán Komunistické strany Československa. Praha: Komunistická strana Československa, 23. 7. 1948, 28(170). s. 2. ISSN 0032-6569. Dostupné také z: http://www.digitalniknihovna.cz

  1. Spojenectví Vatikánu s imperialisty. Rudé právo: Ústřední orgán Komunistické strany Československa.  Praha: Komunistická strana Československa, 10. 8. 1949, 29-30(186). s. 2. ISSN 0032-6569. Zobrazit
  2. Protikřesťanský postup papežův. Lidové noviny. 14. 9. 1949, 57(215***). s. 2.
    ISSN 0862-5921. Zobrazit
  3. Lidé bděte! Lidové noviny. 12. 5. 1949, 57(111). s. 3. ISSN 0862-5921. Zobrazit


„Vatikán nikdy nezměnil svou politiku. Vždy mu šlo o vládu nad světem, o diktát nad lidstvem. Poslední dogma z r. 1870 o neomylnosti papežské činí z pontifika nejmocnějšího diktátora na světě. Pod rouškou římskokatolického náboženství se práce Vatikánu po staletí dařila. К ovládnutí světa je nutné drtit každý záblesk po svobodě a demokracii, každou touhu po vyšším poznání. Vatikán proto vynakládal nezměrné částky k potírání všech socialistických myšlenek a snažil se udusit v zárodku každé pokrokové hnutí.“

Lidé bděte! Lidové noviny. 12. 5. 1949


Rozšiřte si obzory

Komunistickému převratu a vztahu nového režimu s církví se věnují tyto publikace.

Další část

Číhošťský zázrak

Provozovatel

Moravská zemská knihovna
Kounicova 65a
601 87 Brno