Akce K - Prolog Číhošťský zázrak Proces Machalka a spol. Duben 1950 Ženské řeholní řády

Akce K

Duben 1950 - Akce K

Plán na akci K vznikl již o rok dříve. Nejprve se navrhovalo vytvoření centralizačních míst, které neznamenalo úplnou likvidaci řeholí, ale postupné směřování k tomuto cíli.

Na začátku roku 1950 byl postup upřesněn. Aby se z klášterů nestala centra reakčního kléru, měli být řeholníci soustředěni v tzv. centralizačních klášterech, které měly být obsazeny spolehlivým personálem.

Internační klášter byl zřízen pro představené klášterů, aby byli odděleni od ostatních řeholníků a nemohli je ovlivňovat. Díky této akci se měly uvolnit klášterní budovy pro veřejné účely.

Na konci února 1950 pak padlo konečné rozhodnutí. Akce K měla být zahájena až po ukončení procesu Machalka a spol., jímž měli být řeholníci kompromitováni před společností, doprovázeným zákazem dalších misií. Dále mělo být kontrolováno konání exercicií i rekolekcí, podobně i vydávání pastýřských listů a dalších církevních tiskovin. Cíl byl jasný. Zábor klášterů, který by znamenal omezení vlivu řeholníků na společnost a s hmotným prospěchem – konfiskace majetku klášterů. 

Připravovaný útok proti mužským řeholním řádům a kongregacím se uskutečnil ve dvou etapách. První měl podobu vojenské invaze a byl proveden v noci z 13. na 14. dubna 1950 před půlnocí (na Slovensku zpravidla o půlnoci). Příslušníci StB, veřejné bezpečnosti a Lidových milicí obklíčili kláštery a pronikli do nich. V některých případech museli použít násilí, proto se užívá název „bartolomějská noc“, na Slovensku pak „barbarská noc“. 

Průběh byl v podstatě jednotný: po obsazení kláštera vojenskou silou byli řeholníci shromážděni a bylo jim oznámeno přesunutí do centralizačního kláštera a nařízeno sbalit si oblečení a opatřit jej jmenovkou. Odvezeni pak byli přistavenými autobusy do centralizačních či internačních středisek (klášterů). Opuštěný klášter zůstal střežen a byl důkladně prohledán.

V hlášení bylo též uvedeno, že řeholníci akci částečně očekávali a přijali ji s lhostejností až apatií. Na Slovensku pak došlo k několika potyčkám s civilním obyvatelstvem, které nesouhlasilo se záborem klášterů. 

ČTK 18. dubna 1950 vydala zprávu, že v četných klášterech se ukrývali agenti, vyzvědači i vrahové, dále se zde ukrývaly zbraně a tyto kláštery byly základnami rozvratné činnosti. 

„Poněvadž bylo zjištěno, že v prostorných klášterních budovách žilo vždy jen několik jednotlivců, kteří nepracovali a zabývali se ponejvíce štvaním a pobuřováním, byly řády soustředěny do několika klášterů, kde budou mít možnost, aby se věnovaly ryze náboženskému poslání podle zvláštních předpisů vlastní řehole. Uprázdněné budovy budou dále sloužit především potřebám katolické charity a sociálním a zdravotním účelům. Některé bude možno proměniti v byty, jichž obyvatelstvo okolí klášterů tak citelně postrádá.“

V důsledku akce K bylo zabráno 24 řeholních domů a 1240 řeholníků bylo zbaveno svobody bez řádného soudního rozhodnutí. Centralizačními kláštery se staly Bohosudov, Osek, Broumov, Králíky a Hejnice; internačním klášterem byl pak Želiv. 

Podmínky pro řeholníky byly jako ve vězení. Snaha byla řeholníky zvláště politicky „převychovat“, ale také byli různě přidělováni na práci; řeholníci byli děleni na reakční a pokrokové (nebo alespoň takové, u kterých byla naděje na převýchovu). O převýchovu se snažili příslušní političtí referenti, většinou neúspěšně. Internovaní řeholníci byli rezistentní, zpravidla i tajně pokračovala formace a studium mladších řeholníků. 

Záhy došlo k reorganizaci centralizačních a internačních klášterů, už v květnu 1951 v českých zemích zůstaly z pěti centralizačních klášterů jen dva. Někteří řeholníci končili v táborech nucených prací (TNP), v Pomocných technických praporech (PTP) či byli odsouzeni a uvězněni. Poslední věznění řeholníci byli propuštěni až v roce 1965.

Dobové dokumenty

Díky Archivu bezpečnostních složek si zde můžete prohlédnout dokumenty z přípravy a hodnocení akce K.

Instrukce k akci K

Akce K byla ze strany StB velmi dobře připravená. Dokládají to velmi podrobné pokyny, které obdrželi krajští velitelé SNB dlouho dopředu. Dokumenty sice nejsou datované, dokonce ani nesdělují datum zásahu, ale uvádí se v nich, že přípravy na akci musí být hotové do 8. dubna. Pro každý klášter byly vydány zvláštní instrukce – přesný počet řeholníků i případných civilních zaměstnanců (SNB měla k dispozici i jmenný seznam), popis postupu, personální i technické požadavky (počet a velikost nutných dopravních prostředků). Pro příklad uvádíme instrukce pro jezuitský klášter v Brně. Materiály pochází z Archivu bezpečnostních složek (svazek č. H-718).

Zpráva StB o průběhu akce K

V Archivu bezpečnostních složek (svazek č. H-718) je dochována zpráva StB o průběhu akce K ze 17. dubna 1950. Zatímco na území Čech a Moravy zpráva konstatuje pouze drobné incidenty (vylomení vrat kláštera saleziánů v Praze), v případě Slovenska popisuje několik demonstrací věřících včetně neúspěšného pokusu o osvobození řeholníků v centralizačním klášteře v obci Podolinec, který skončil postřelením jednoho z demonstrantů.

Místa událostí

Podívejte se, kde se odehrávala akce K.
Místo rozklikněte a zobrazíte si další informace. Některé kláštery umožňují virtuální prohlídku.

Svědectví pamětníků

V rámci projektu Paměť národa jsou zaznamenávána svědectví pamětníků historických událostí.

Benedikt Vladimír Holota

katolický kněz a františkán

Theobald Czernin

aristokrat, tehdy student v Bohosudově

Karel Floss

filozof, pedagog, politik, tehdy řeholník

Řeholníci z Hory Matky Boží

Dokumentární film popisuje osudy řeholníků internovaných na Hoře Matky Boží v Králíkách. V dokumentu jsou i záběry z tamějšího muzea. Video poskytl Památník obětem internace v Králíkách.
Délka dokumentu: 19 minut

Tajné akce StB: Akce kláštery

Dokumentární série České televize mapuje tajné akce, které realizovala státní bezpečnost. Pátý díl je zaměřen na akci K. Pořad je z roku 2009, režíroval ho Ján Novák a průvodcem je herec Ondřej Vetchý.
Délka dílu: 14 minut.


 Soubor písníček a neobvyklých veršů vzniklých v letech 1954–1955 připisovaný P. Václavu Holakovskému a internovaným spolubratrům. 

Námětem souboru byl běžný život v klášteře i mimo něj, ale také poměry u strážního oddílu SNB. V textech a psaných karikaturách je znát, že si dokázali internovaní řeholníci dělat legraci ze sebe i okolního světa přesto, že dny zrovna úsměvné nebyly a práce byla těžká.

Pozoruhodný je osud zmiňovaného redemptoristy P. Jakuba Aschenbrennera, který byl nakonec z důvodu své národnosti zařazen dodatečně do odsunu a vyhoštěn do NSR. Strojový záznam byl ukrytý v Králíkách po mnoho let, než byl darován Muzeu.

Rozšiřte si obzory

Akci K popisují nejen některé polistopadové publikace, ale   vzpomínají na ni ve svých pamětech i její přímí účastníci.

Další část

Ženské řeholní řády a kongregace

Provozovatel

Moravská zemská knihovna
Kounicova 65a
601 87 Brno